بوی خــــاکـــــ خیــــــ س خورده
" من عارف دلتنگم، یا زاهد دلسنگ؟ هر روز نقابی زده ام روی نقابی "


از  مرکز خريد مىام بىرون ...

حوصله ندارم ...

دلم گرفته و کم حرف شدم ,درست مثل همه وقتاىى ک دلم مى گىره 

و قشنگ تابلو ا ک دلم گرفته ...حداقل براى نزدىکانم ک منو مىشناسن ..

ى صداىى مىشنوم .. از پشت سرم .ىکى مىگه,ااااااا داره بارون مىاددد ...

تازه متوجه بارون مىشم ...راست مىگه,داره قطره هاى بارووون مىرىزه ,,

تو دلم,ب خدا مىگم ,,, ىعنى دمت گرم .... نشد ببىنى دل تنگم و کارى نکنى ...

بهترىنم .. خداى من ,,, تو بهتر از هرکسى منو مىفهمى .

دووووستتتتتت دارممممممممممممممم :*

 

 

+ ^_^ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 20:45 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


 خدایا شکرت .... 

حضورتــــــــ  تـــو لحظهـ لحظهــ ی زندگیمون پر رنگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ بــــــ ــــاد  خدای مهربونم ......

+ ^_^ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 21:56 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
امن ترىن اغوش دنىاااااا

به روزهاى باران خورده و شبهاى برفى هرکجاى دنىاااا  قسم ...

ىک روز بدون لطف تو,

ىک روز بدون حرف زدن با تو ,,

ىک روز بدون نىم نگاهت و خنده هاى زىباىت,

نتوان  گذراند ...

هرکس ادعا دارد بدون تو و حماىتت و دست حماىت گرت,زندگى مى گرداند,,

باور دارم  چشمهاىش هنوز کاملا باز نىستند ..

تو هستى و وجودت انکار نشدنىست .

چطور مى شود تو را , گرمى نگاهت را,لبخندت را موقع رضاىتت از من,

و اخمت را موقع کارهاى شرم اورم ,از ىاد ببرم?

چطور مى شود , بگوىم نىستى,وقتى ک هرروز مهربان تر از روز قبل کنارم حست مىکنم

وقتى که توبه مىکنم و اشک مىرىزم,مثل طفلى ک از مادرش جدا گشته,اشک مىرىزم

و تو ...

مهربان تر از قبل دراغوشت مى کشى ام و  در گوشم ارام زمزمه مىکنى همه چى ز  تمام شد .. دورى تمام شد

و مثل طفلى,پناه مىبرم ب امن ترىن اغوووش دنىا ...و به شروعى نو,مى اندىشم ..

 

اامن ترىن آغووووش دنىا ى من 

 

 

 

 

اروشا

+ ^_^ شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 21:20 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
خدا جــــــان من ....

خبرهای خوشـــ

به گوش رسیــــد ..

برفــــ ــهایی که باریدند

باران هایـی کهـ باریـــدنــد ...

خدایــــــا مرسی کهـ فراموشمون نکردی ....

هرجای این کره ی خاکی ... که برف بباره .. که قطره ای  بارون بباره ...

یعنی ..

هنوووووزم خدا اون بالا  ، سرازیــر کرده برامون نعمتــ هاشو ...

چه خوووبه که هستی خدای مهربوووون ...

تو همیشهـ هـــوای مــا رو داری ..

هوای تکــ تکــــ ِ بنده هاتو ...

کاش که مــا همـ تو هــــــوای تو بمونیـمـ  !

+ ^_^ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 20:22 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


بعضى وقتا , بارون ب جاى اىنکه حالمو خوب کنه

حالمو بد مىکنه ..عجىبه!!

مگه نه?

برا اروشا ک عاشققققق بارونه و شفاى هر دردش بارونه ,,

اما ..

وقتى نتونى برى زىر بارون و نتونى با خىال تخت برى زىر بارون و نتونى برى ى کافه دنج بشىنى و چاى داغ بخورى کنار پنجره ,بارونو تماشا کنى و رفت و امد ادماشو,

وقتى مجبورى خونه باشى و گاه گاهى از پنجره سرک بکشى ک بىرون چ حس و حالىه با بارون , 

دىگه برات مىشه ى حس بد 

حس ادمى و دارم ک محبوبش بىرون منتظرشه اما ..

اون ادم نمتونه بره پىش محبوبش!:(

دل گرفته ام!

+ ^_^ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 13:31 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


 

 

چه زود از دست میدهیم 

چیزهایی را که برای بدست اوردنشان 

سالها منتظر مانده ایم . 

فنجان دیگری از دستم می افتد 

بوی قهوه ، 

و من دوباره یاد چشمهایی می افتم  

که قهوه ای نبودند . 

 

+ ^_^ دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ ^_^ 2:26 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


مسافر کناری ام که پیاده شد  

پنجره ای گیر آوردم  

باقی مسیر را گریستم  

 

 

لیلا کرد بچه

+ ^_^ یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ ^_^ 23:10 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


بعضى وقتا ,هىچچچچچ کى نمىدونه چجورى مىتونه ارومت کنه .هىچ کى بلد نيستت.

کاش ىکى بود ,تو زندگىم,

که بلدم بود 

+ ^_^ سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ ^_^ 11:26 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


بارون اومدددددددد ..

با همههههههه ى قشنگياش بازم اومدددددد .. دلمو با خودش برد .

چند روز پىش حس کردم , چقد همه چى فرق کرده

نمدونم چى فرق کرده

اروشا فرق کرده

دوستاش فرق کردن

ىا هرچىز دىگه

اما

اروشا باورش نمىشد ..

دىگه کنار اون کساىى ک باهاشون مدتهاااااا راحت بود,دىگه راحت نبود

خودش نبود .

اصلا نمتونست واقعى و از ته دل بخنده

مىدونى

پىش هرکسى نمىشه از ته دل خندىد ..

بعضىان ک فقط مىتونى کنارشون از ته دل بخندى و خوش باشى و حس ارامش کنى

خىلى ام زىاد نىستن ...

اما هستن ...

 کاشکى همه , ازون ادما تو زندگىشون داشه باشن

 

چند وقت پىش حس کردم ,, من دىگه متعلق ب جمع دوستاى قدىمم نىسم

خودمم ترسىدم ازىن حقىقت .

اما واقعىت اىن بود ک اروشا فرق کرده .اما اون رفىقاى قدىمى هنوز ,اروشاى چندسال قبل تو ذهنشونه .اىن حالمو بد مىکنه.

من اروشاى شش سال پىش و پنج سال پىش نىستم.من اروشاى الانمممم.

درست همىن الان .

اروشاى متفاوت با سالها قبل .

من ى دختر با ى سرى خصوصىات جدىدم .

گاهى وقتا ادماى قبلى زندگى,نمخوان بفهمن ک تو دىگه عوض شدى,

دلم اوناىى و مى خواد ک اروشاى واقعى و مىشناسن .

اروشاى بدوووون ماسک و نقاب .

ىکى از دوستام هست ک منو بى نقاب دىده .

خوشحالم ک دارمش .و منو بدووون نقاب,ب عنوان دوستش انتخاب کرده.خداروشکررر

+

باروووون بباااااار,,

چقدددددددد دوستت دارم .

تو جزو اون چىزاىى هستى ک هىچ وقت ازت زده نمىشمممممم ...

خداىا شکرت .

 

+ ^_^ پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ ^_^ 22:20 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


+

ببىن معشوقه ام باشى ,

اول خودشون مهمن .بعدا معشوقه بدبخت!

 

هىچ وقت فکر نکن ک کسى هست ک اولوىت اولش تو باشى .

همه اوللللللل خودشون .بعدا تو .

اىنو حکککک کن تو ذهنت

توقعتم بىار پاىىن از ادماى اطرافت .

+ ^_^ دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ ^_^ 18:15 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _