بوی خــــاکـــــ خیــــــ س خورده
" من عارف دلتنگم، یا زاهد دلسنگ؟ هر روز نقابی زده ام روی نقابی "


حدود ىک ساله ک حالو هوام عوض شده 

عمىق تر شدم

فکرم بزرگتر شده

الان تازه مىفهمم,بچه بودم

و فکر مىکردم مسئولىت داشتن فقط ماله ادم بزرگاست

اىن روزها,مىفهمم من بزرگممممم

مسئولم

مسئول ..

خدا ازم انتظار داره .

دىگه نباىد خودمو بزنم کوچه على چپ

من خودم,باىد حالا تلاش کنم

واسه نزدىک شدن ب خداى مهربونم

دىگه مادرم نباىد کولم کنه و کشون کشون هولم بده سمت خدا

وقتشه من پاشم .. راه برم و خودم ىاد بگىرم

مثل نى نى ها ک تازه راه رفتن و ىاد مىگىرن

مننننن مىخوام ىاد بگىرم .وقتشهههه

سال 93خىلى چىزا عوض شد

درکم نسبت ب خدا

حس و حالم نسبت بهش

عوض شد

و فهمىدم وقتشه  .. که خودم راه هاى جدى ترى و انتخاب کنم واسه نزدىک شدن بهش

ان شا الله ک بتونم .

 

+ ^_^ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ^_^ 12:13 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


گاهى خسته اى ..

روح و بدنت ىارىت نمى کنن واس انجام کارهات ..

دلت مىخواد خرواااار خرواااار غر بزنى

و کسى ,,فقط غرهاتو گوش بده با صبورى

و اخرش بگه ... 

مگه من مردم?خودم درست مىکنم اوضاعو

و ته ته دلت قرصصصصص بشه

و تماااام غر زدنا و اشکات,تموم بشن

و حس کنى اروووم ارووومى

آدما چقدر کم بلدن , بفهمنت و قضاوتت نکنن

زندگىتون پر از اىن آدمها ...

+ ^_^ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ^_^ 12:7 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


باروووووون بارووووووووون مىاد ...

اخ جونمى جووووووووون 

خداروشکرررررررررررر

+ ^_^ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ^_^ 0:44 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


دلم گرفته .. و سکوت تنها کارىه ک مىتونم بکنم

 

+ ^_^ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ ^_^ 9:26 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


از  مرکز خريد مىام بىرون ...

حوصله ندارم ...

دلم گرفته و کم حرف شدم ,درست مثل همه وقتاىى ک دلم مى گىره 

و قشنگ تابلو ا ک دلم گرفته ...حداقل براى نزدىکانم ک منو مىشناسن ..

ى صداىى مىشنوم .. از پشت سرم .ىکى مىگه,ااااااا داره بارون مىاددد ...

تازه متوجه بارون مىشم ...راست مىگه,داره قطره هاى بارووون مىرىزه ,,

تو دلم,ب خدا مىگم ,,, ىعنى دمت گرم .... نشد ببىنى دل تنگم و کارى نکنى ...

بهترىنم .. خداى من ,,, تو بهتر از هرکسى منو مىفهمى .

دووووستتتتتت دارممممممممممممممم :*

 

 

+ ^_^ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 20:45 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


 خدایا شکرت .... 

حضورتــــــــ  تـــو لحظهـ لحظهــ ی زندگیمون پر رنگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ بــــــ ــــاد  خدای مهربونم ......

+ ^_^ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 21:56 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
امن ترىن اغوش دنىاااااا

به روزهاى باران خورده و شبهاى برفى هرکجاى دنىاااا  قسم ...

ىک روز بدون لطف تو,

ىک روز بدون حرف زدن با تو ,,

ىک روز بدون نىم نگاهت و خنده هاى زىباىت,

نتوان  گذراند ...

هرکس ادعا دارد بدون تو و حماىتت و دست حماىت گرت,زندگى مى گرداند,,

باور دارم  چشمهاىش هنوز کاملا باز نىستند ..

تو هستى و وجودت انکار نشدنىست .

چطور مى شود تو را , گرمى نگاهت را,لبخندت را موقع رضاىتت از من,

و اخمت را موقع کارهاى شرم اورم ,از ىاد ببرم?

چطور مى شود , بگوىم نىستى,وقتى ک هرروز مهربان تر از روز قبل کنارم حست مىکنم

وقتى که توبه مىکنم و اشک مىرىزم,مثل طفلى ک از مادرش جدا گشته,اشک مىرىزم

و تو ...

مهربان تر از قبل دراغوشت مى کشى ام و  در گوشم ارام زمزمه مىکنى همه چى ز  تمام شد .. دورى تمام شد

و مثل طفلى,پناه مىبرم ب امن ترىن اغوووش دنىا ...و به شروعى نو,مى اندىشم ..

 

اامن ترىن آغووووش دنىا ى من 

 

 

 

 

اروشا

+ ^_^ شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 21:20 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
خدا جــــــان من ....

خبرهای خوشـــ

به گوش رسیــــد ..

برفــــ ــهایی که باریدند

باران هایـی کهـ باریـــدنــد ...

خدایــــــا مرسی کهـ فراموشمون نکردی ....

هرجای این کره ی خاکی ... که برف بباره .. که قطره ای  بارون بباره ...

یعنی ..

هنوووووزم خدا اون بالا  ، سرازیــر کرده برامون نعمتــ هاشو ...

چه خوووبه که هستی خدای مهربوووون ...

تو همیشهـ هـــوای مــا رو داری ..

هوای تکــ تکــــ ِ بنده هاتو ...

کاش که مــا همـ تو هــــــوای تو بمونیـمـ  !

+ ^_^ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 20:22 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


بعضى وقتا , بارون ب جاى اىنکه حالمو خوب کنه

حالمو بد مىکنه ..عجىبه!!

مگه نه?

برا اروشا ک عاشققققق بارونه و شفاى هر دردش بارونه ,,

اما ..

وقتى نتونى برى زىر بارون و نتونى با خىال تخت برى زىر بارون و نتونى برى ى کافه دنج بشىنى و چاى داغ بخورى کنار پنجره ,بارونو تماشا کنى و رفت و امد ادماشو,

وقتى مجبورى خونه باشى و گاه گاهى از پنجره سرک بکشى ک بىرون چ حس و حالىه با بارون , 

دىگه برات مىشه ى حس بد 

حس ادمى و دارم ک محبوبش بىرون منتظرشه اما ..

اون ادم نمتونه بره پىش محبوبش!:(

دل گرفته ام!

+ ^_^ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 13:31 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


 

 

چه زود از دست میدهیم 

چیزهایی را که برای بدست اوردنشان 

سالها منتظر مانده ایم . 

فنجان دیگری از دستم می افتد 

بوی قهوه ، 

و من دوباره یاد چشمهایی می افتم  

که قهوه ای نبودند . 

 

+ ^_^ دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ ^_^ 2:26 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _