بوی خــــاکـــــ خیــــــ س خورده
" من عارف دلتنگم، یا زاهد دلسنگ؟ هر روز نقابی زده ام روی نقابی "


ذهنم شلوغه ..

:((

 

+ ^_^ دوشنبه نهم شهریور ۱۳۹۴ ^_^ 10:22 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ب نداى پااااک درونت که زنده,است هميشه,گووووش بده

 

وقتى ک توبه کردى ى روزى تو زندگىت . ..

و فهمىدى اشتباه کردى

مثل ى مررررررررد,

مثل ى شيرررررر زن,

واستا پاى حرفت .واستا پاى قولت

و نزن زىر قولت ب خدا 

و فکر کن ب سختى لحظه اى ک بازم اشتباه کنى

و با خجالت بىشتر

دوباره برى سمت خدا واسه توبه ى دوباره .

ک اون لحظه خجالتش خىلىىىى زىاده ...

واستا پاى قولت .

مثل ى مررررررد مثل ى شيرزن ...

بزار خدا بگه اىن بنده ى من , از پسش بر اووووومد ... مىدونستممممم از پسش بر مياد .

صدباره, هم مىشه توبه کرد , هىچ وقتتتتتت دىر نىست 

اما ىادت باشه ,,, 

بموووووون پاى توبه ات .

بموووووون

اىن حرفا از زبون ىه روحانى نىست

از زبون ى مذهبى تمام عىارم نىست

از زبون ى ادمه ک توبشو شکسته , و تو لحظه هاى جهنم گونه ى بعدش گير کرده!

هىچ وقت دل خدارو نشکن .

تو مىتونى خووووب و پاک بشى , 

و خوب و پاک بمونى رفىق

 

 

+ ^_^ پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ ^_^ 20:37 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


هرچه در خاطر من بود فراموشم شد 

جز خیال تو که هرگز نرود از یادم 

باقی اصفهانی

 

+ اىنجا بارووووون مىادددددد,,, فوق العاده استتتتتتت ,,, فوق العاده .

بارون مىخوره ب درخت هاى زردالو و البالوو .. برگارو تمىز مىکنه و مىوه ها مثل نگين از بىن برگاى سبزززز , مى درخشند ... 

عاشق دىدن اىن صحنم . :)))

+ ^_^ شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۴ ^_^ 7:45 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


بارون بارون کجاىى?

دلم واست تنگ شده 

بىا 

...

دلم واسه پاىىز و بارونهاش,خش خش برگ هاش تنگ شده .اصلا بهتر از پاىىز هم فصلى هست?!?!

دلم واسه خنده خنده هاى از ته دل,زير بارون ...تنگ شده!

 

+ ^_^ شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴ ^_^ 2:28 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


واااااااااااااااااااااااااااای بالاخره بلاگفا درست شد .خوشحاااااااااااااااااااااااالم اخ جووووووووووووووووون

دلم واسه وبلاگم تنگگگ شده بودش !!

یک عالمه روز بود ک دوسداشتم بنویسم راجع بشون ...

ک گذشت ! :))

 

یه شعر قشنگگگگگگگگگ خوندم ...

 

در نگاهت چیزیستــــ

که نمی دانم چیستــــ

مثل آرامش بعد از یکـــ غمـ !

مثل پیدا شدن یکـــ لبخنـــد !

مثل بوی نمـ بعــد از بــاران !

در نگاهتـــ ، چیزیستـــ 

که نمی دانم چیستــ !

من بـهـ آن محتاجمـ !!

 

نمیدونم شاعرش کیه . فقط میدونم قشنگه :)

+ ^_^ چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ ^_^ 18:43 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


حدود ىک ساله ک حالو هوام عوض شده 

عمىق تر شدم

فکرم بزرگتر شده

الان تازه مىفهمم,بچه بودم

و فکر مىکردم مسئولىت داشتن فقط ماله ادم بزرگاست

اىن روزها,مىفهمم من بزرگممممم

مسئولم

مسئول ..

خدا ازم انتظار داره .

دىگه نباىد خودمو بزنم کوچه على چپ

من خودم,باىد حالا تلاش کنم

واسه نزدىک شدن ب خداى مهربونم

دىگه مادرم نباىد کولم کنه و کشون کشون هولم بده سمت خدا

وقتشه من پاشم .. راه برم و خودم ىاد بگىرم

مثل نى نى ها ک تازه راه رفتن و ىاد مىگىرن

مننننن مىخوام ىاد بگىرم .وقتشهههه

سال 93خىلى چىزا عوض شد

درکم نسبت ب خدا

حس و حالم نسبت بهش

عوض شد

و فهمىدم وقتشه  .. که خودم راه هاى جدى ترى و انتخاب کنم واسه نزدىک شدن بهش

ان شا الله ک بتونم .

 

+ ^_^ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ^_^ 12:13 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


گاهى خسته اى ..

روح و بدنت ىارىت نمى کنن واس انجام کارهات ..

دلت مىخواد خرواااار خرواااار غر بزنى

و کسى ,,فقط غرهاتو گوش بده با صبورى

و اخرش بگه ... 

مگه من مردم?خودم درست مىکنم اوضاعو

و ته ته دلت قرصصصصص بشه

و تماااام غر زدنا و اشکات,تموم بشن

و حس کنى اروووم ارووومى

آدما چقدر کم بلدن , بفهمنت و قضاوتت نکنن

زندگىتون پر از اىن آدمها ...

+ ^_^ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ^_^ 12:7 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


باروووووون بارووووووووون مىاد ...

اخ جونمى جووووووووون 

خداروشکرررررررررررر

+ ^_^ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ^_^ 0:44 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


دلم گرفته .. و سکوت تنها کارىه ک مىتونم بکنم

 

+ ^_^ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ ^_^ 9:26 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


از  مرکز خريد مىام بىرون ...

حوصله ندارم ...

دلم گرفته و کم حرف شدم ,درست مثل همه وقتاىى ک دلم مى گىره 

و قشنگ تابلو ا ک دلم گرفته ...حداقل براى نزدىکانم ک منو مىشناسن ..

ى صداىى مىشنوم .. از پشت سرم .ىکى مىگه,ااااااا داره بارون مىاددد ...

تازه متوجه بارون مىشم ...راست مىگه,داره قطره هاى بارووون مىرىزه ,,

تو دلم,ب خدا مىگم ,,, ىعنى دمت گرم .... نشد ببىنى دل تنگم و کارى نکنى ...

بهترىنم .. خداى من ,,, تو بهتر از هرکسى منو مىفهمى .

دووووستتتتتت دارممممممممممممممم :*

 

 

+ ^_^ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ^_^ 20:45 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _