بوی خــــاکـــــ خیــــــ س خورده
" من عارف دلتنگم، یا زاهد دلسنگ؟ هر روز نقابی زده ام روی نقابی "


باروووووووون باروووووووووووون 

بالاخره داره بوی پاییییییز میاددددددددددد ....

خدایا عاشششششششق بارووووونمممممم 

مررررررررسی ک فرستادیششششش 

خدایاشکررررررررررررررررر

 

 

 

+ ^_^ پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴ ^_^ 20:59 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


باروووووووون باروووووووووووون 

بالاخره داره بوی پاییییییز میاددددددددددد ....

خدایا عاشششششششق بارووووونمممممم 

مررررررررسی ک فرستادیششششش 

خدایاشکررررررررررررررررر

 

 

 

+ ^_^ پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴ ^_^ 20:59 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ب نداى پااااک درونت که زنده,است هميشه,گووووش بده

 

وقتى ک توبه کردى ى روزى تو زندگىت . ..

و فهمىدى اشتباه کردى

مثل ى مررررررررد,

مثل ى شيرررررر زن,

واستا پاى حرفت .واستا پاى قولت

و نزن زىر قولت ب خدا 

و فکر کن ب سختى لحظه اى ک بازم اشتباه کنى

و با خجالت بىشتر

دوباره برى سمت خدا واسه توبه ى دوباره .

ک اون لحظه خجالتش خىلىىىى زىاده ...

واستا پاى قولت .

مثل ى مررررررد مثل ى شيرزن ...

بزار خدا بگه اىن بنده ى من , از پسش بر اووووومد ... مىدونستممممم از پسش بر مياد .

صدباره, هم مىشه توبه کرد , هىچ وقتتتتتت دىر نىست 

اما ىادت باشه ,,, 

بموووووون پاى توبه ات .

بموووووون

اىن حرفا از زبون ىه روحانى نىست

از زبون ى مذهبى تمام عىارم نىست

از زبون ى ادمه ک توبشو شکسته , و تو لحظه هاى جهنم گونه ى بعدش گير کرده!

هىچ وقت دل خدارو نشکن .

تو مىتونى خووووب و پاک بشى , 

و خوب و پاک بمونى رفىق

 

 

+ ^_^ پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ ^_^ 20:37 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


هرچه در خاطر من بود فراموشم شد 

جز خیال تو که هرگز نرود از یادم 

باقی اصفهانی

 

+ اىنجا بارووووون مىادددددد,,, فوق العاده استتتتتتت ,,, فوق العاده .

بارون مىخوره ب درخت هاى زردالو و البالوو .. برگارو تمىز مىکنه و مىوه ها مثل نگين از بىن برگاى سبزززز , مى درخشند ... 

عاشق دىدن اىن صحنم . :)))

+ ^_^ شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۴ ^_^ 7:45 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


بارون بارون کجاىى?

دلم واست تنگ شده 

بىا 

...

دلم واسه پاىىز و بارونهاش,خش خش برگ هاش تنگ شده .اصلا بهتر از پاىىز هم فصلى هست?!?!

دلم واسه خنده خنده هاى از ته دل,زير بارون ...تنگ شده!

 

+ ^_^ شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴ ^_^ 2:28 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


واااااااااااااااااااااااااااای بالاخره بلاگفا درست شد .خوشحاااااااااااااااااااااااالم اخ جووووووووووووووووون

دلم واسه وبلاگم تنگگگ شده بودش !!

یک عالمه روز بود ک دوسداشتم بنویسم راجع بشون ...

ک گذشت ! :))

 

یه شعر قشنگگگگگگگگگ خوندم ...

 

در نگاهت چیزیستــــ

که نمی دانم چیستــــ

مثل آرامش بعد از یکـــ غمـ !

مثل پیدا شدن یکـــ لبخنـــد !

مثل بوی نمـ بعــد از بــاران !

در نگاهتـــ ، چیزیستـــ 

که نمی دانم چیستــ !

من بـهـ آن محتاجمـ !!

 

نمیدونم شاعرش کیه . فقط میدونم قشنگه :)

+ ^_^ چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ ^_^ 18:43 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


حدود ىک ساله ک حالو هوام عوض شده 

عمىق تر شدم

فکرم بزرگتر شده

الان تازه مىفهمم,بچه بودم

و فکر مىکردم مسئولىت داشتن فقط ماله ادم بزرگاست

اىن روزها,مىفهمم من بزرگممممم

مسئولم

مسئول ..

خدا ازم انتظار داره .

دىگه نباىد خودمو بزنم کوچه على چپ

من خودم,باىد حالا تلاش کنم

واسه نزدىک شدن ب خداى مهربونم

دىگه مادرم نباىد کولم کنه و کشون کشون هولم بده سمت خدا

وقتشه من پاشم .. راه برم و خودم ىاد بگىرم

مثل نى نى ها ک تازه راه رفتن و ىاد مىگىرن

مننننن مىخوام ىاد بگىرم .وقتشهههه

سال 93خىلى چىزا عوض شد

درکم نسبت ب خدا

حس و حالم نسبت بهش

عوض شد

و فهمىدم وقتشه  .. که خودم راه هاى جدى ترى و انتخاب کنم واسه نزدىک شدن بهش

ان شا الله ک بتونم .

 

+ ^_^ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ^_^ 12:13 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


گاهى خسته اى ..

روح و بدنت ىارىت نمى کنن واس انجام کارهات ..

دلت مىخواد خرواااار خرواااار غر بزنى

و کسى ,,فقط غرهاتو گوش بده با صبورى

و اخرش بگه ... 

مگه من مردم?خودم درست مىکنم اوضاعو

و ته ته دلت قرصصصصص بشه

و تماااام غر زدنا و اشکات,تموم بشن

و حس کنى اروووم ارووومى

آدما چقدر کم بلدن , بفهمنت و قضاوتت نکنن

زندگىتون پر از اىن آدمها ...

+ ^_^ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ^_^ 12:7 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


باروووووون بارووووووووون مىاد ...

اخ جونمى جووووووووون 

خداروشکرررررررررررر

+ ^_^ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ^_^ 0:44 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


دلم گرفته .. و سکوت تنها کارىه ک مىتونم بکنم

 

+ ^_^ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ ^_^ 9:26 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _